Ctra. Barcelona, 42 - 3r 2a 17002 GIRONA
    Tel. 972 223 077 - Fax 972 211 954Objecte
En aquest avís legal es defineixen els termes i condicions que regulen de forma general l’accés i ús dels continguts i serveis del lloc web que opera sota el domini enterassociats.com, requerint en algun cas l’acceptació d’aquests termes i condicions per part de l’usuari. En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els informem que Enter Associats, S.L. i Enter Associats Laboral, S.L.P. són dues empreses amb personalitat jurídica i CIF B17247891 i B55040703 respectivament. Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P. són els titulars del present web i del nom de domini enterassociats.com Enter Associats-Laboral, S.L.P. és el titular de l’aplicació Entertime. Els titulars del lloc web enterassociats.com es reserven el dret d’actualitzar aquest avís legal, esmenar-lo, limitar-lo o ampliar-lo per adaptar-lo a les noves normatives o necessitats del sector.

Drets i obligacions de l'usuari
L’accés a la web és lliure gratuït tot i que serà necessari que es registri per accedir a l’àrea clients i a l’ús de l’aplicació Entertime, la qual serà de pagament en finalitzar el període de prova. En aquests casos l’usuari autoritza de forma expressa a què els titulars de enterassociats.com tractin automàticament i facin ús de les dades personals subministrades per a les finalitats que han estat contractades. Aquestes dades quedaran sotmeses a la política de privacitat de enterassociats.com i de l’aplicació Entertime. L'usuari es compromet a fer un ús lícit dels serveis d'aquest lloc web i de l’aplicació Entertime, respectant tots els drets de propietat intel·lectual de Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P. explicats a l'apartat corresponent i garantint que s'adequaran a la legalitat vigent, la moral, l' ordre públic i els bons usos i costums i en cap cas resultaran ofensives pel nom i imatge comercial de Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P. En cap cas s'efectuarà cap acció que suposi l'alteració, supressió o afectació del correcte funcionament del present lloc web i de l’aplicació Entertime, no causant problemes tècnics ni transferint cap contingut maliciós susceptible de contenir qualsevol tipus de virus informàtic, així com tampoc interferirà en els continguts ni intervindrà els correus electrònics ni qualsevol altre tipus de dades dels usuaris. L'usuari és el responsable sobre la veracitat de les dades introduïdes i comunicats mitjançant aquest web i l’aplicació Entertime. En el cas que els titulars del present lloc web tinguin elements de prova suficients per sospitar que la informació és falsa, incomplerta o que és contrària a la Llei o als termes i condicions que regula aquest avís legal, tindran dret a cancel·lar el registre, denegar l’accés i ús, present o futur del present lloc web i/o qualsevol dels serveis que s’hi presten. En el supòsit que es proporcioni a l’usuari una contrasenya, escollida o no per l’usuari, aquest últim en serà el responsable i es compromet a fer-ne un ús exclusiu i no serà cedida a tercers i en cap cas els titulars del present lloc web i dels seus serveis se’n faran càrrec de l’ús no autoritzat per part de tercers. L’usuari accepta indemnitzar a Enter Associats, S.L. i Enter Associats-Laboral, S.L.P. davant les reclamacions de tercers relacionades amb l’ús que faci de la web i de l’aplicació Entertime incloent la responsabilitat o despeses ocasionades per reclamacions, pèrdues, litigis, costes processals i honoraris d’advocats i danys de qualsevol tipus. L’usuari no podrà copiar, revendre o explotar qualsevol part de la web, aplicació ni dels serveis que s’ofereixen sense consentiment escrit per part de Enter Associats, S.L. i Enter Associats-Laboral, S.L.P.

Drets i obligacions del prestador de serveis
Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P. estan obligats a prestar els serveis que ofereixen en el web enterassociats.com i a garantir el secret de les comunicacions que s'efectuïn entre l'empresa i l'usuari, així com a atendre les reclamacions que es puguin efectuar, especialment pel què fa relació als drets de accés, de rectificació o supressió, de limitació, de portabilitat, de cancel·lació i d'oposició, i de revocació els quals es detallaran en la política de privadesa. En el cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació o actualització dels serveis o els continguts, Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P. tenen el dret a suspendre temporalment i sense preavís l'accés al lloc web enterassociats.com.

Politica de privacitat
Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P. informen als usuaris del lloc web i de l’aplicació Entertime sobre la seva política de protecció de dades personals, en compliment del Reglament Europeu de protecció de dades i la normativa espanyola. Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P. mantenen una rigorosa política de privacitat amb les dades d'aquelles persones que han establert relacions amb aquestes entitats. S'han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb la tecnologia existent, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja siguin com a conseqüència de l'acció humana o el medi físic o natural. Les accions que s'han dut a terme pretenen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com ara la confidencialitat, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment d'informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d'accés als sistema d'informació per part del personal autoritzat.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Identitat

Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P.

CIF

B17247891 i B55040703

Adreça

Cr.Barcelona, 42, 3r 2a  17002 GIRONA

Telèfon

972 223 077

Correu electrònic

assessoria@enterassociats.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Finalitat

Respondre les peticions i consultes dels usuaris del lloc web.

Categories de les dades personals

Categoria dels usuaris: persones amb les que es manté o es busca mantenir una relació comercial.

Categories de dades personals: les necessàries per al manteniment de la relació comercial, facturar, enviar pressupostos, enviar publicitat postal o per correu electrònic, servei postvenda i fidelització.

Dades de identificació, nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfon, correu electrònic i, en els casos que es mantingui una relació comercial, les dades bancàries.

Termini de conservació de les dades

Les dades personals es conserven mentre no s’exerceixin els drets d’oposició i/o cancel·lació o bé durant el termini establert per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats, que s’estableix en 6 anys a efectes mercantils (art. 30 del Codi de Comerç) o de 4 anys a efectes fiscals (art.66 Llei General Tributària).

LEGITIMACIÓ

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades pel què fa als usuaris es basa en el consentiment, per la qual cosa els titulars podran exercir els  seus drets en qualsevol moment. Pel què fa als clients amb els quals es manté una relació contractual, la legitimació vindrà donada per l’acord establert entre les dues parts en relació a la seva prestació de serveis.

DESTINATARIS DE LES DADES

Destinataris

No hi ha cessió de dades personals a tercers ni tampoc transferències internacionals de les dades, excepte en aquells casos que vingui determinat per una obligació formal respecte a entitats com l’Administració Tributària, la Seguretat Social, els Bancs i entitats financeres o els Cossos i forces de Seguretat de l’Estat.

Encarregats del Tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitzarà un contracte que reculli les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregats del Tractament.

DRETS DELS TITULARS DE LES DADES

Drets

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així coma a sol·licitar la rectificació de les mateixes quan resultin inexactes, incomplertes i, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les seves dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que varen ser recollides.

En relació al tractament de les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials sobre les productes i serveis del responsable, així com en els demés casos previstos en l’Art 21 del RGPD, tindrà el dret a la oposició. En aquest cas deixarem de tractar les seves dades par a les finalitats establertes, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En els casos de l’Art. 18 RGPD tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Finalment , els assisteix el dret a la portabilitat per obtenir còpia de les seves dades en un format estructurat, de us comú i lectura mecànica.

Forma d’exercir-los

Per exercir els seus drets haurà de presentar un escrit a l’adreça del responsable o enviar un correu electrònic a assessoria@enterassociats.com

Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita i acompanyar-ho de fotocòpia del DNI o document equivalent. En cas que actuï mitjançant representant legal o voluntari, també haurà de presentar document que acrediti tal representació i document identificatiu del mateix. Per facilitar l’exercici d’aquests drets podrà sol·licitar que li enviem un model a l’adreça de correu electrònic anterior.

També pot obtenir models per a l’exercici d’aquests drets a la web de la AEPD: www.agpd.es

Reclamació davant la AEPD

Informem que es pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Es pot obtenir més informació sobre aquest dret i com exercir-lo a http://www.agpd.es Tel. 901 100 099 i 91 2663 35 17 Cr.Jorge Juan, 6 28001 - MADRID

Utilització de l’aplicació Entertime
L’ús de l’aplicació Entertime requerirà el registre per part de l’usuari i serà gratuït durant el seu període de prova que serà d’un mes. La seva contractació per un temps superior requerirà la contractació del servei de pagament i podrà ser per un número de mesos determinats o per un període de subscripció anual i que haurà de ser renovat periòdicament per poder continuar gaudint del seu ús. El servei de geolocalització haurà de ser acceptat per part dels usuaris i, en aquest cas, només en registrarà la seva ubicació en el moment de prémer els botons d’entrada o sortida, sense que en cap cas es monitoritzin els moviments de manera permanent. El pagament, que es podrà realitzar mitjançant transferència bancària, domiciliació o Paypal suposarà la subscripció i obligació de satisfer la quota contractada i es podrà cancel·lar en qualsevol moment per part de l’usuari. Els impostos exigits a cada moment estan exclosos de les tarifes publicades, que seran a càrrec de l’usuari. Les quotes s’abonaran per anticipat i en cas de cancel·lació no es procedirà al reemborsament de la quantia abonada. En el cas que per raons alienes al prestador de serveis no es pugui carregar a l’usuari l’import corresponent a la quota contractada, el compte del client podrà ser automàticament cancel·lat o desactivat.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Identitat

Enter Associats-Laboral S.L.P.

CIF

B55040703

Adreça

Cr.Barcelona, 42, 3r 2a  17002 GIRONA

Telèfon

972 223 077

Correu electrònic

assessoria@enterassociats.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Finalitat

Gestió dels usuaris de l’aplicació Entertime.

Categories de les dades personals

Categoria dels clients: usuaris de l’aplicació Entertime

Categories de dades personals: les necessàries per al manteniment de la relació comercial, facturar, enviar pressupostos, enviar publicitat postal o per correu electrònic, servei postvenda i fidelització i si l’usuari ho accepta expressament, geolocalització en el moment de prémer els botons entrada o sortida de l’aplicació.

Dades de identificació, nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfon, correu electrònic, dades bancàries i geolocalització.

Termini de conservació de les dades

Les dades personals es conserven mentre no s’exerceixin els drets d’oposició i/o cancel·lació o bé durant el termini establert per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats, que s’estableix en 6 anys a efectes mercantils (art. 30 del Codi de Comerç) o de 4 anys a efectes fiscals (art.66 Llei General Tributària).

LEGITIMACIÓ

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades pel què fa als usuaris es basa en el consentiment, per la qual cosa els titulars podran exercir els  seus drets en qualsevol moment. Pel què fa als clients amb els quals es manté una relació contractual, la legitimació vindrà donada per l’acord establert entre les dues parts en relació a la seva prestació de serveis.

DESTINATARIS DE LES DADES

Destinataris

No hi ha cessió de dades personals a tercers ni tampoc transferències internacionals de les dades, excepte en aquells casos que vingui determinat per una obligació formal respecte a entitats com l’Administració Tributària, la Seguretat Social, els Bancs i entitats financeres o els Cossos i forces de Seguretat de l’Estat.

Encarregats del Tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitzarà un contracte que reculli les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregats del Tractament.

DRETS DELS TITULARS DE LES DADES

Drets

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així coma a sol·licitar la rectificació de les mateixes quan resultin inexactes, incomplertes i, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les seves dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que varen ser recollides.

En relació al tractament de les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials sobre les productes i serveis del responsable, així com en els demés casos previstos en l’Art 21 del RGPD, tindrà el dret a la oposició. En aquest cas deixarem de tractar les seves dades par a les finalitats establertes, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En els casos de l’Art. 18 RGPD tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Finalment , els assisteix el dret a la portabilitat per obtenir còpia de les seves dades en un format estructurat, de us comú i lectura mecànica.

Forma d’exercir-los

Per exercir els seus drets haurà de presentar un escrit a l’adreça del responsable o enviar un correu electrònic a assessoria@enterassociats.com

Haurà d’especificar quin d’aquests dret sol·licita i acompanyar-ho de fotocòpia del DNI o document equivalent. En cas que actuï mitjançant representant legal o voluntari, també haurà de presentar document que acrediti tal representació i document identificatiu del mateix. Per facilitar l’exercici d’aquests dret podrà sol·licitar que li enviem un model a l’adreça de correu electrònic anterior.

També pot obtenir models per a l’exercici d’aquests drets a la web de la AEPD: www.agpd.es

Reclamació davant la AEPD

Informem que es pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Es pot obtenir més informació sobre aquest dret i com exercir-lo a http://www.agpd.es Tel. 901 100 099 i 91 2663 35 17 Cr.Jorge Juan, 6 28001 - MADRID

Vincles o enllaços d'hipertext
En el supòsit que la web enterassociats.com contingui vincles o enllaços a altres llocs web o portals no gestionats per Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P., es posa de manifest que no s'exerceix cap control sobre els mateixos ni és responsable del seu contingut de manera que no pot garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, oferint únicament a manera de referències informatives sense emetre cap tipus de valoració sobre els continguts o serveis oferts en estos. És per això que Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P. no assumeixen cap responsabilitat sobre aquests enllaços i s'exonera de tota responsabilitat derivada dels serveis prestats per aquestes tercers, sent l'usuari qui accedeix a aquests continguts sota les condicions d'ús que regeixin en aquests llocs web i sota la seva responsabilitat.

Propietat intel·lectual
Els drets de propietat intel·lectual de la web enterassociats.com i dels diferents elements continguts en ella són de Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P mentre que els drets de la propietat intel·lectual de l’aplicació Entertime són de Enter-Associats-Laboral, S.L.P. Correspon a aquestes empreses l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P. es reserven la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o en la configuració i presentació d'aquesta. La utilització no autoritzada de la informació continguda en la web enterassociats.com, així com la lesió dels drets de Propietat intel·lectual o industrial de Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P. donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Xarxes socials
Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P. disposen del seu contingut en les xarxes socials. Els usuaris que es facin seguidors de les mateixes es regiran per les condicions d’ús i privacitat del present avís legal i de les corresponents xarxes socials. Les dades proporcionades seran tractades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa i informar-lo de les activitats, serveis, productes així com de la normativa i novetats legals relacionades amb l’àmbit d’actuació de Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P. Queda prohibida per part de l’usuari de la publicació de continguts il·lícits i que atemptin contra els drets fonamentals, la legalitat vigent, la moral, l' ordre públic i els bons usos i costums i en cap cas resultaran ofensives pel nom i imatge comercial de Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P., les quals es reserven el dret d’eliminar sense preavís qualsevol contingut que considerin inapropiat.

Exclusió de garanties
Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P. no garanteixen la inexistència d'errors en l'accés al web, en el seu contingut, ni que es trobi actualitzat. Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P. no es fan responsables dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la present web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

Llei aplicable i jurisdicció
Aquestes condicions generals d'ús i de navegació així com qualsevol relació entre l'usuari i Enter Associats S.L. i Enter Associats-Laboral S.L.P. es regiran per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que es pugui derivar, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona. La present política de privacitat podrà ser modificada atenent escrupolosament tant a possibles canvis legislatius que es puguin produir, com les directrius emanades de l'Agència de Protecció de Dades de Caràcter Personal.