CANVI DE CRITERI EN L'OBLIGACIÓ DEL REGISTRE DIARI DE LA JORNADA

La recent sentència del Tribunal Suprem de data 23 de març de 2017 deixa sense efecte l’obligació de registrar diàriament les jornades de treball a temps complert.

Obligació de l'empresa

Portar el registre de les jornades diàriament dels treballadors a temps parcial indicant:
- Hores ordinàries.
- Hores complementàries.

Han de ser signades diàriament pel treballador.

S'ha de fer un resum mensual, que s’haurà d’entregar al treballador, tenint l’empresa l’obligació de conservar-lo durant 4 anys.

Conseqüències de l'incompliment

Si l’empresa no complís amb aquesta obligació de registrar dia a dia les jornades a temps parcial, el contracte s’entendria a temps complert.

Hores extraordinàries

Per computar les hores extraordinàries, la jornada de cada treballador, que faci hores extraordinàries, es registrarà dia a dia i es donarà una còpia del resum al treballador amb el rebut de nòmina corresponent.